IP:100.28.0.143

Phần mềm BLUE IDEA

Phần mềm Quản lý

Phần mềm Tiện ích
 S1368 - PHẦN MỀM QUẢN LÝ BÁN HÀNG DÀNH CHO "HAI LÚA"
S1368 - Phần mềm Quản lý bán hàng dành cho "Hai Lúa" • Quản lý hàng hóa, nhập xuất, theo dõi công nợ
• Tổng hợp, báo cáo kinh doanh, thu chi chi tiết
• Một chương trình quản lý bán hàng đúng nghĩa: dễ dàng, thông minh & thân thiện

VND: 990,000
BLUE IDEA Trading and Computer Technology Company Limited
Copyright © 2009 BLUE IDEA Co., Ltd